Forskning och utveckling

et är ett långt steg från laboratoriet till en fullskalig industriell process, och oftast vill man pröva en idé med mera fabriksmässig utrustning än vad som är möjligt med laboratorieglasvaror. En ny idé är oftast behäftad med en hel del osäkerhet om hur den lyckas, och man är inte nödvändigtvis färdig att satsa stora pengar på den. Med de apparater som SIRRA konstruerar kan man ofta till rimliga kostnader provköra en planerad process före man går över till större anläggningar. I SIRRAs verksamhetsmodell ingår också kontinuerlig växelverkan med uppdragsgivaren: om det kommer fram behov av att ändra på någonting, kan man ofta göra ändringar redan under försökets gång. Ibland vill man göra försök direkt på en fabriks procesströmmar, och då måste arbetet göras på platsen. I sådana situationer är små processapparater för forskningsändamål ofta ett bra val.

I forskningsprojekt kan SIRRA:s egna personal köra anläggningarna, antingen i egna utrymmen eller som fältarbete t.ex. på någon fabrik. Forskningsprojekten kan också genomföras tillsammans med uppdragsgivaren, eller denna kan göra det själv, med apparater byggda av SIRRA. SIRRA kan också ombesörja analyserna, antingen genom eget utförande eller i samarbete med någon av sina samarbetspartners.

Forskning och konsultarbete i anslutning till cellulosaindustri

Oy SIRRA Ab har sina rötter i cellulosaindustrins forskning. Företagets verksamhetsområde har formats på basen av lång erfarenhet av speciellt massabrukets kemikalieåtervinning. Företagarens bakgrund beskrivs på följande sida. SIRRA har specialiserat sig på praktiskt tillämpbart och nyttocentrerat utvecklingsarbete. Vanliga arbetsområden är:

  • Avlägsnande av processfrämmande grundämnen, såsom kalium och klor
  • Natrium- och svavelbalanser
  • Kemikalieinbesparingar
  • Utsläpp av salter i miljön
  • Inkruster i indunstare och övrig utrustning
  • Hanteringen av såpa

Med olika utvecklingsprojekt strävar man vanligtvis till inbesparningar av kemikalier, förbättring av kostnadseffektiviteten, att minska processtörningar eller att minska miljöbelastningen. Ofta ligger i bakgrunden ett åliggande från myndigheterna, som antingen givits eller som förväntas komma. Som exempel kan nämnas NOx-utsläpp, och möjliga kommande begränsningar för upplösning av sodapanneflygaska och restsyra eller salt från klordioxidproduktionen i avfallsvattnet.

Forskning för cellulosaindustri: 

Mikroskopbild av såpa i delvis polariserat ljus.

Natriumsulfatkristaller efter rening i pilotkristallisator.

Cellulosa

Prov av utfällning i massalinjen.

Problemsituationer

I cellulosaindustrin, liksom i övrig kemisk industri, uppstår tidvis problemsituationer och processtörningar. Det uppstår inkruster i apparaturen, filter täpps och rörledningar stockas. Kurt Sirén har medverkat i utredningar för att lösa dylika situationer sedan 1985.

Exempel på utvecklingsprojekt

Apparatur och klarningsförsök på fabrik.

Sedimentationsapparat med provtagningskranar

Utvecklingsprojekt för minimering av avfall från massabruk

Apparaten i användning på fabrik

Försöksapparat, material genomskinlig PVC

Matartank till processen