Apparater

SIRRA konstruerar processapparater av typ stripprar och skrubbrar, små klarnare samt olika slags reaktorer. De huvudsakliga materialen som används är svetsbara polymerer. Fördelen med dessa material är förutom ett rimligt pris deras utmärkta korrosionsbeständighet. Apparaterna konstrueras skräddarsydda enligt kundens behov och användningsändamål. Nedan visas några exempel på apparater som SIRRA byggt.

Pilotanläggningar

Med apparaternas hjälp kan man föra en processidé närmare industriell tillämpning än vad som är möjligt med laboratorieglasvaror. SIRRA:s apparater byggs på ungefär samma sätt som fullskaliga processanläggningar, varför man får med t.ex processessens dynamik, kapacitet, kristallstorlek och -former, inkrustbildning mfl. faktorer som inte kommer till synes med laboratorieglasvaror. För klarningsundersökningar kan man bygga genomskinlig apparatur, med vilken man kan följa med förloppet på ett annat sätt än i industriella anläggningar, och ta prover på olika djup. Nedan visas anläggningar för strippning och absorption. Dessa används inom forskning för avlägsnande av ammoniak ur biobränslen.

Miljöskydd

Processapparater kan också användas för miljövårdssyften, såsom rening av gasströmmar eller klarning av mindre avfallsvattenmängder. Små utsläppsställen, såsom ventilationsrör i syra- och ammoniaktankar, gaser som frigörs ur små processer eller vid rengöring eller sterilisering av utrustning, fabriksavlopps- eller laboratoriegaser mm. kan ibland förorsaka huvudbry för verksamhetsidkaren. Det kan uppstå skadliga avfallsvatten, vilkas mängder dock inte är så stora att anskaffning av en stor reningsanläggning känns motiverad. SIRRA kan i många fall leverera en apparat med ett rimligt förhållande mellan priset och storleken på den ström som ska renas. Detta möjliggörs av de fördelaktiga och kemiskt hållbara polymermaterialen, i kombination med SIRRA:s tillverkningssteknik. Ta kontakt, så kan vi diskutera konfidentiellt om kemi och lämplig apparatlösning.

Undervisning

Apparater har också levererats för undervisningsändamål. Nedan visas en flerfunktionell bioreaktor och en uppsättning för värmeväxlare (rör- och skivvärmeväxlare).

Material

Apparaterna konstrueras i huvudsak i svetsbara polymerer, såsom polypropylen (PP), polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) m.fl material. I specialfall kan användas polyvinylidendifluorid (PVDF) eller icke svetsbar teflon. Dessa polymerer uppvisar en utomordentlig kemisk resistens, och temperaturbeständigheten sträcker sig med lämpligt materialval från -40 oC till +140 oC. Med teflon kan man komma till ännu högre temperaturer, men användningen av detta material begränsas av att det inte går att svetsa. Om man behöver en reaktor som tillåter att man visuellt kan följa med händelseförloppet, kan man använda genomskinlig PVC, akrylat eller polykarbonat. Ibland används glas i kombination med polymererna.

Exempel på apparater som SIRRA levererat

Saltsyraskrubber
 
Ammoniakstripper
 
Fluorvätesyraskrubber

  Skrubber för saltsyraångor från en cistern.

Strippnings- och absorptionsanläggning för forskningsändamål. Anläggningen är avsedd i första hand för strippning av ammoniak för rening av biogas och övriga biobränslen. Stora variationsmöjligheter: Vakuum/normaltryck, genomströmning/återcirkulation av gasfas, genomströmning/återcirkulation av vätskefas, temperatur 25 - 100 oC, variabla vätskecirkulationer i båda tornen, möjlighet till inertgas eller övrig justering av gasfasen, batch/kontinuerlig körning, omfattande instrumentering.

Skrubber för rening av fluorvätesyrahaltig gas från en försöksanläggning.


Stripper och skrubber för ammoniak
 

Strippning och absorption av ammoniak

Laboratoriestripper


 
Strippnings- och absorptionsanläggning för strippning av ammoniak ur biobränslen. Liten strippnings- och absorptionsapparatur i dragskåpsstorlek för strippning av ammoniak ur biobränslen.

   

Skivvärmeväxlare och rörvärmeväxlare Bioreaktor
Värmeväxlare för undervisningsändamål. Skivvärmeväxlare och rörvärmeväxlare Bioreaktor för undervisningsändamål.

Strippning och absorption av H2S med Liquid redox Kristallisator SO2 skrubber och NOx skrubber
Strippnings- och absorptionsanläggning för svavelhaltiga gaser. Absorptionstorn för Liquid redox-process. Kristallisator för rening av natriumsulfat ur sodapanneflygaska.

Skrubbersystem för avlägsnande av partiklar, svaveldioxid och kväveoxider ur avgaser från en metallurgisk process. Här samlad för fotografering.

 

Referenser

År Leverans Ämnen Ändamål Beställare
2015 Rörsystem och cisterner till demostrationsapparat för processinstrument Vatten Representation
2014 Skrubber HF avgaser Miljöskydd Nextrom Oy
2014 Bioreaktor Biologiska ämnen Undervisning Stadin ammattiopisto
2014 Värmeväxlare, rör- och skiv- Vatten Undervisning Stadin ammattiopisto
2014 Strippnings- och absorptionsanläggning, pilotskala Ammoniak Forskning Ductor Oy
2013 Liten strippnings- och absorptionsanläggning, dragskåpsstorlek Ammoniak Forskning Ductor Oy
2012 Strippnings- och absorptionsanläggning, pilot Ammoniak Forskning MTT  (LUKE)
2012 Skrubber och droppavskiljare Saltsyraångor Miljöskydd Lulekraft Ab